Nefunguje mi internetové pripojenie. Čo spraviť ?

Vizuálne skontrolovať správnosť zapojenia jednotlivých komponentov. Tak ako pri inštalácii pripojenia (vhodné je po inštalácii pripojenia označiť si zapojenie o ktorom viete, že ho v budúcnosti budete demontovať) vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám.
Skontrolovať pripojenie ethernetového „internetového“ kábla do PC. Led diódy sieťovej karty na zadnej strane vášho PC musia blikať alebo svietiť.
Skúsiť skontrolovať softvérové nastavenie vášho PC.
Pokúsiť sa viac krát reštartovať PC.
V prípade, že nič z uvedených možností nepomohlo, kontaktujte poskytovateľa pripojenia.

Ako správne odmerať rýchlosť internetového pripojenia pri podozrení na problém?

Základné pravidlo pri meraní rýchlosti internetového pripojenia je, merať s počítačom pripojeným priamo káblom do routra alebo do POE adaptéra v porte LAN. Nie s pripojením na WIFI!
Následne odpojte všetky zariadenia ktoré sú aktuálne pripojené na Vaše internetové pripojenie a vypnite všetky aplikácie, ktoré bežia v pozadí Vášho PC a môžu ovplyvniť výsledok merania, napr: Windows update, antivírus, skype, facebook… a pod..
Na meranie rýchlosti pripojenia môžete využiť niektorý z komerčne dostupných internetových meračov, napr.: www.speedtest.net
V prípade, že sú výsledky merania v poriadku, problém je zrejme spôsobený maximálnym využitím Vašej linky iným zariadením v sieti alebo niektorá z aplikácií Vo Vašom PC „tajne“ vyťažuje linku, čo Vám spôsobuje problémy a výpadky pripojenia.
V prípade ak sú výsledky merania neuspokojivé je možné, že Váš PC výkonovo nepostačuje na to aby dokázal odmerať rýchlosť, ktorú Vám poskytujeme. Internetové merače rýchlosti sú spravidla veľmi náročné na výkon Vášho PC v dobe merania.
Ak je možné vylúčiť problém s výkonom Vášho PC, je pravdepodobné, že sa jedná o problém na linke. V tom prípade kontaktujte našu technickú podporu, kde Váš problém vyriešia.

Niektoré web stránky sa načítavajú rýchlejšie, niektoré pomalšie, iné vôbec. Prečo ?

Problém je zväčša na strane prevádzkovateľa webovej stránky, zrejme z dôvodu údržby alebo iných problémov technického charakteru. Vyskúšajte stránku navštíviť neskôr.

Pomalé načítanie všetkých webových stránok ?

Prehliadate viacero stránok naraz, prípadne sťahujete naraz väčší objem dát.
Máte v pozadí spustené sťahovanie aktualizácií pre váš operačný systém, prípadne iný program zapríčiňuje vyťaženie vašej internetovej linky.
Váš PC sa stal obeťou rôzneho druhu vírusov a škodlivých programov, ktoré zapríčiňujú pomalý chod celého systému.
V prípade, že sa vám ani jedna z možností nezdá správna, kontaktujte poskytovateľa pripojenia.

Sekanie online filmov, youtube a rôznych stream služieb z internetu ?

V prvom rade je nutné overiť rýchlosť Vašej linky. Vypnite všetky aplikácie ktoré používajú internet a do webového prehliadača zadajte adresu: www.speedtest.net. Po chvíľke sa zobrazí na mape veľké tlačidlo GO. Po jedno stlačení Vám bude otestovaná rýchlosť pripojenia.
Ak sú výsledky priaznivé tj. (Download aspoň 2,5 Mbps, Upload aspoň 1 Mbps, je vysoká pravdepodobnosť, že sekanie a mrznutie služby zapríčiňuje nedostatočná kapacita linky alebo serverov na strane prevádzkovateľa online služieb.

Je potrebné nastaviť internetové pripojenie po preinštalovaní operačného systému ?

Je nutné mať správne nainštalovanú sieťovú kartu vo vašom PC. Žiadne ďalšie nastavenia a zásahy nie sú potrebné, všetko prebieha automaticky.

Aký je rozdiel medzi „verejnou“ a „vnútornou“ IP adresou ?

Vnútorná IP adresa vás identifikuje ako klienta v sieti našej spoločnosti. Viditeľná je zvyčajne len po vysielací bod ku ktorému sa pripájate.
Verejná IP adresa je dostupná z celej internetovej siete a teda z „vonkajšej strany“. To v praxi znamená, že zákazník môže mimo svojho domova priamo pristupovať k zariadeniam a aplikáciám ktoré fungujú uňho doma. IP adresa sa poskytuje zdarma ku garantovaným pripojeniam. V prípade že vám tento stručný návod nepomohol k odstráneniu závady, napíšte nám !

Ako chránite osobné údaje účastníkov?

Osobné údaje našich klientov sú uložené na zabezpečenom mieste v sídle firmy ku ktorým majú prístup len opravené osoby.

Ako reklamovať službu?

Reklamovať službu je možné NON-STOP na emailovej adrese ckm-systems@ckm-systems.sk, ckm.systems@gmail.com, alebo telefonicky na číslach 0948 555 878 , 0948 555 798 pondelok-sobota v čase od 8:00 - 18:00 (SMS neakceptujeme ako nahlásenie poruchy a Anonymne čísla nedvíhame!). Odborní zamestnanci Poskytovateľa, resp. ním poverené osoby vynaložia dostupné prostriedky a úsilie na odstránenie poruchy po obdŕžaní oznámenia, že táto porucha nastala. Lehota na odstránenie poruchy nebude dlhšia ako 7 dní, iba v prípade závažných či rozsiahlych porúch sa lehota na ich odstránenie predlžuje na 1 mesiac.
V prípade že porucha nastane na našom zariadení, výjazd technika k Vám je bezplatný. V prípade, že sa jedná o nefunkčnosť linky, ktorú si zákazník zapríčinil sám svojim konaním je výjazd technika spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Sú u Vás obmedzené niektoré služby / aplikácie? Prípadne aké obmedzenia prevádzky používate?

Nie, naša spoločnosť nezavádza žiadne obmedzenia na používanie jednotlivých služieb. Všetky internetové aplikácie a služby sú Vám dostupné bez obmedzení v takej forme a dostupnosti v akej ich poskytuje prevádzkovateľ služby.
Naša spoločnosť nevyužíva žiadne systémy na obmedzenie prevádzky siete alebo užívateľských dát.

Môže dátové obmedzenie vplývať na využívanie služieb?

Naša spoločnosť neaplikuje dátové obmedzenia na jednotlivé paušály (Tzv. FUP). Vašim jediným „obmedzením“ je maximálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia, ktorá je Vám dostupná.

Čo to znamená, že mojej linke „došla“ kapacita a aké to má pre mňa následky?

Kapacita Vašej linky je daná rýchlosťou paušálu, ktorý máte uvedený v zmluve (spolu s rýchlosťou). Rýchlosť je uvádzaná v Megabitoch za sekundu a delí sa na Download (sťahovanie údajov) / Upload (odosielanie údajov).
V prípade, že v daný okamih vyčerpáte aktuálnu rýchlosť pripojenia (upload alebo download) dôjde k spomaleniu všetkých služieb ktoré by ste chceli využívať nad rámec poskytovanej rýchlosti.
V praxi to znamená, že ak disponujete paušálom s rýchlosťou 8 Mbps download a 4 Mbps upload, tak v daný okamih môžete sťahovať dáta maximálnou rýchlosťou 8mbps a odosielať dáta maximálnou rýchlosťou 4mbps.
Ak niektorá aplikácia vo Vašom zariadení, alebo iné zariadenie v domácnosti v daný okamih využíva 3 Mbps (download) z Vašej linky, pre ostatné zariadenia na Vašej linke je dostupných už len 5 Mbps (download).
Najčastejšia situácia ktorá nastáva je, že niektoré zo zariadení na Vašej linke v daný okamih vyčerpajú celú kapacitu linky (napr. download). V takom prípade logicky pre ostatné zariadenia neostala žiadna voľná kapacita čo sa prejaví nefunkčnosťou alebo spomalením ďalších služieb, ktoré by ste chceli využívať. V takom prípade je nutné identifikovať zariadenie na linke, ktoré „tajne“ vyčerpáva kapacitu linky a zjednať na ňom nápravu.
S týmto problémom Vám vie pomôcť naša technická podpora, ktorá dokáže v daný okamih sledovať aktuálnu rýchlosť na linke a v prípade potreby Vie identifikovať prečo je Vaša linka vyčerpaná ak keď vy nič nerobíte.